Εφορία: Πώς «σβήνουν» τα πρόστιμα

Ακόμη μία ευκαιρία θα έχουν εκείνοι οι φορολογούμενοι που τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για να τα «σβήσουν»: Όσοι αμφισβητούν τις ελεγκτικές αρχές για παραβάσεις που τυχόν τους έχουν καταλογίσει θα έχουν την δυνατότητα μέσα στο επόμενο διάστημα να διεκδικήσουν… το δίκιο τους! Θα πρέπει όμως να το πράξουν μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Τρεις μήνες παράταση στη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, έδωσε με απόφασή του, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας: Η νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων στην ειδική Επιτροπή είναι η 30η Ιουνίου. Όσοι φορολογούμενοι αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που τους έχουν βεβαιωθεί μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στη νέα μορφή διευθέτησης των διαφορών που έχουν με τις ελεγκτικές αρχές.

Ποιες υποθέσεις «αμφισβητούνται» στην Επιτροπή

Στην Επιτροπή υπάγονται συγκεκριμένες διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμου κατά τη φορολογική νομοθεσία με αυστηρό χρονικό πλαίσιο, δηλαδή μόνο οι υποθέσεις που:

– Είναι εκκρεμείς και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας έως τις30 Οκτωβρίου 2020.

– Είναι εκκρεμείς ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών έως τις 30 Οκτωβρίου 2020, εφόσον καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων έως τις31 Δεκεμβρίου 2020.

Ανεξαρτήτως των ισχυρισμών που έχουν προβληθεί και εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, ενώπιον της Επιτροπής προβάλλονται μόνο οι παρακάτω αναφερόμενοι ισχυρισμοί:

α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

γ) Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Διευκολύνσεις στην εξόφληση προστίμων και φόρων

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών θα εξετάσει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογουμένων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων και θα αποφασίζει αν αποδέχεται το σύνολο, μέρος αυτού ή απορρίπτει το αίτημα. Παράλληλα, προτείνει στο φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο για τη διευθέτηση των διαφορών με διαγραφή, με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού. Το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση από πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε

  • 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση,
  • 65% για 2-4 δόσεις,
  • 55% για 5 -8 δόσεις,
  • 50% για 9-12 δόσεις,
  • 45% για 13-16 δόσεις,
  • 40% για 17 – 20 δόσεις και
  • 35% για 21 -24 δόσεις.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής όπως κι αν δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός παύει να υφίσταται. Δηλαδή θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι πληρώθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης

Πριν από την υποβολή αίτησης, θα πρέπει να χορηγηθούν διαπιστεύσεις για τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος της Επιτροπής στον φορολογούμενο, τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Η αίτηση εξώδικης επίλυσης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής (eefdd.gr), υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο και αναφέρει συνοπτικά τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς που στηρίζουν το αίτημα. Ισχυρισμοί που δεν προβλέπονται στους προαναφερόμενους λόγους απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Με την αίτηση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά με επιμέλεια του αιτούντος:

– Οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις της Φορολογικής Αρχής και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου

– Τυχόν ασκηθείσα κατά αυτών ενδικοφανής προσφυγή, με την απόφαση που εκδόθηκε επ’ αυτής ή στοιχεία περί της σιωπηρής απόρριψής της

– Όλα τα δικόγραφα των προηγούμενων σταδίων της υπόθεσης

– Τυχόν δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως τη στιγμή εκείνη στο πλαίσιο της διαφοράς

– Στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου του εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στο διοικητικό δικαστήριο

– Βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, όπου αναγράφεται η ηλεκτρονική της διεύθυνση και βεβαιώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία έως και πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης.

– Η πληρεξουσιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση δικηγόρου, η οποία παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, συνυποβάλλονται επιπροσθέτως τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου τους.

– Σαρωμένη υπεύθυνη δήλωση των διαπιστευμένων προσώπων για την ορθότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για δικηγόρους, απαιτείται επιπροσθέτως η ανάρτηση σαρωμένου αντιγράφου της δικηγορικής ταυτότητας.

Με την υποβολή της αίτησης δίνεται αριθμός φακέλου και αναστέλλεται η εκδίκαση τη σχετικής υπόθεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Πηγή: enikonomia.gr

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Γ. Φλωρίδης για τα Τέμπη: “Ο φάκελος της ανάκρισης θα έχει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

“Αποκάλυψα τα ψέματα όσων από τους πολιτικούς προσπάθησαν όλη αυτήν την περίοδο να εκμεταλλευτούν μια ανθρώπινη τραγωδία, για κομματικό όφελος” απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης,...

Δωρεάν e-book με τεχνικές για να φάει το παιδί σου!

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Η Noval Property για τον μετασχηματισμό των πόλεων στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Η Noval Property, για μια ακόμη χρονιά, έδωσε δυναμικό παρών στο Delphi Economic Forum IX με κεντρικό θεματικό άξονα “Η Μεγάλη Μετάβαση” το οποίο...

Οι 4 καλύτερες παραλίες της Εύβοιας που δεν γνωρίζατε [βίντεο]

Το καλοκαίρι φέτος έχει ξεκινήσει από νωρίς, πράγμα που σημαίνει πως κάθε Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια ηλιόλουστη ευκαιρία για εξόρμηση στις αγαπημένες μας, κοντινές παραλίες,...

Λιβαδειά: Προβολή της ταινίας «Η Οδύσσεια του Διαστήματος» στον cineplex Φίλιππος

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr