ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»,  αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.,  στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) της «ΚΑΝΑΛ, Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου», Λεωφ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, αρ. 43, στο Μαρούσι, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων εν μέρει σε είδος με τη διανομή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά και εν μέρει σε μετρητά.

Θέμα 2ο:  Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Θέμα 3ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζονται τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 04.04.2021 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 09.04.2021, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Η ως άνω ημερομηνία  καταγραφής (04.04.2021) ισχύει και σε περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.  Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
 2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 25.03.2021. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 02.04.2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 27.03.2021 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 κατωτέρω και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.
 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 02.04.2021, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 03.04.2021.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
 5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.
 6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 03.04.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
 7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018.
 8. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου 6, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
 9. Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
 10. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
 11. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο: (α) επί μεν μετόχου/φυσικού προσώπου, μαζί με αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου και του αντιπροσώπου και (β) επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, μαζί με αντίγραφο(α) του(των) Αστυνομικού  (ών) Δελτίου(ων)  Ταυτότητος (των) (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου(ων) του(των) νομίμου(ων) εκπροσώπου (ων) του μετόχου και των νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με τον νόμο, υποβάλλονται από τον μέτοχο, κατά περίπτωση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, είτε με αποστολή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι 15125, είτε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς και εμπρόθεσμης υποβολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των λοιπών, ως άνω, εγγράφων, όπως και της παραλαβής τους από την Εταιρεία,  καλώντας στο τηλέφωνο: +302262048640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης).

Συναφώς, επισημαίνεται ότι, λόγω της πανδημίας  (COVID-19) και  των εξ αυτής μέτρων που έλαβε η ελληνική πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή, μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα μετακίνησης των πολιτών σε αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις, αλλά και της απαγορεύσεως των δημοσίων συναθροίσεων, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, διορίζοντας ως αντιπρόσωπο, πρόσωπο από στελέχη/υπαλλήλους της Εταιρείας που έχουν οριστεί από την Εταιρεία, προκειμένου να τους διευκολύνει και να τους εκπροσωπήσουν, ασκώντας παράλληλα το δικαίωμα ψήφου, για λογαριασμό των κ.κ. Μετόχων, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες ψήφου που οι κ.κ. Μέτοχοι θα παράσχουν. Συνεπώς, όσοι από τους κκ. Μετόχους επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της ευχέρειας, λόγω του περιορισμού στις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις, κατά τα ανωτέρω, αλλά και προκειμένου να προστατευθούν οι ίδιοι και η δημόσια υγεία, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +302262048640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης). Και στην περίπτωση αυτή, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, μαζί με τα λοιπά έγγραφα, κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία, κατά τους τύπους που αναφέρονται παραπάνω και ισχύουν καθόλα, και εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περαιτέρω, επισημαίνεται στους κ.κ. Μετόχους ότι παρέχονται από την Εταιρεία εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής των κ.κ. Μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός  της φυσικής παρουσίας τους στον τόπο διεξαγωγής  της Γενικής Συνέλευσης,  και συγκεκριμένα, οι ακόλουθοι:

(1) Συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων στη Γενική Συνέλευση, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετάσχουν, στη Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να υποβάλουν τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, είτε με αποστολή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι 15125, είτε,  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή:

 • Ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)/Επωνυμία(για νομικά πρόσωπα)
 • Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)
 • Ονοματεπώνυμο(α) νομίμου(ων) εκπροσώπου(ων) (για νομικά πρόσωπα)
 • Διεύθυνση κατοικίας (για φυσικά πρόσωπα)/Εδρα (για νομικά πρόσωπα)
 • Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου (για φυσικά πρόσωπα) /Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα)
 • Α.Φ.Μ.
 • Αριθμός μετοχών
 • Αριθμός μερίδας επενδυτή
 • Αριθμός λογαριασμού αξιών
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο),

συμπληρώνοντας και νομίμως υπογράφοντας προς τούτο το έντυπο Δήλωση  Συμμετοχής, μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της, https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/, και αποστέλλοντας ταυτόχρονα, εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]: (α) επί μεν μετόχου/φυσικού προσώπου, αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου και (β) επί δε μετόχου/νομικού προσώπου, αντίγραφο(α) του(των) Αστυνομικού(ών) Δελτίου(ων) Ταυτότητος (των) (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου(ων) του(των) νομίμου(ων) εκπροσώπου (ων) του μετόχου και των νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου, οι κ.κ. Μέτοχοι, θα πρέπει να υποβάλουν με τον ίδιο ανωτέρω τρόπο και εντός της ίδιας προθεσμίας, εκτός του εντύπου Δήλωση Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, και των ανωτέρω εγγράφων, και το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου που αναφέρεται στο τμήμα Δ. παραπάνω (Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς και εμπρόθεσμης υποβολής του εντύπου Δήλωσης  Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, και των  ανωτέρω, κατά περίπτωση,  λοιπών εγγράφων, όπως και της παραλαβής τους από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: +302262048640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης).

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (τηλεδιάσκεψη) των κ.κ. Μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ολοκλήρωσαν εγκαίρως την ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος (software) Cisco Webex. Συγκεκριμένα, στους κ.κ. Μετόχους παρέχεται η δυνατότητα:

1)        είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή, η οποία διατίθεται χωρίς χρέωση μέσα από τον ιστότοπο (URL): https://www.webex.com/downloads.html/

2)        είτε να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση από συμβατά λογισμικά περιήγησης (browsers – https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω, στους κ.κ. Μετόχους θα αποσταλεί από την Εταιρεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλωθεί, (και η οποία δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με προϋπάρχοντα λογαριασμό του συστήματος Cisco Webex), σύμφωνα με τις οδηγίες τους, στο έντυπο Δήλωση Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, ο σύνδεσμος (link) ενεργοποίησης του λογαριασμού τους. Ακολούθως, οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να μεταβούν  στο λογαριασμό τους κάνοντας κλίκ (click) πάνω στο σύνδεσμο, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το απαιτούμενα στοιχεία πρόσβασης, δηλαδή το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που θα τους διαθέσει η Εταιρεία. Μέσω της χρήσης των στοιχείων αυτών οι κ.κ. Μέτοχοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδικτυακό χώρο (web conferencing) της Γενικής Συνέλευσης. Στον εν λόγω διαδικτυακό χώρο, θα είναι διαθέσιμο και το ηλεκτρονικό ψηφοδελτίο, το οποίο οι κ.κ. Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την λήξη της συνεδρίασης αυτής.

Τυχόν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη Γενική Συνέλευση, και με συναφή ζητήματα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία προς τους κ.κ. Μετόχους, με τον τρόπο επικοινωνίας που προαναφέρθηκε.

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, καλώντας το τηλέφωνο: +302262048640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης).

 

(2)  Συμμετοχή από απόσταση στη ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως (επιστολική ψήφος).

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν,  από απόσταση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία (ψηφοφορία) διεξάγεται πριν από τη  Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με επιστολική ψήφο,  πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο το Έντυπο Ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα της (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/), όπως, άλλωστε, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/) είναι τόσο η Πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως που περιλαμβάνει τα  θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως όσο και τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το Έντυπο Ψηφοφορίας, στην πρωτότυπη μορφή του, συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο, αποστέλλεται, από το μέτοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διά αλληλογραφίας, στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ.Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα), ενώ αντίγραφό του υποβάλλεται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής και εμπρόθεσμης παραλαβής του  Εντύπου Ψηφοφορίας, καλώντας στο τηλέφωνο: +302262048640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης). Και στην περίπτωση των κ.κ. Μετόχων που ασκούν το σχετικό δικαίωμά τους, με επιστολική ψήφο, ισχύουν όσα προβλέπονται για τη νομιμοποίηση των κ.κ. Μετόχων, δηλαδή οι κ.κ. Μέτοχοι αφενός οφείλουν να έχουν απoστείλει, κατά τα ανωτέρω, και η Εταιρεία να έχει παραλάβει τα, κατά περίπτωση, έγγραφα (αντίγραφο Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου, νομιμοποιητικά έγγραφα) το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και αφετέρου να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής και εμπρόθεσμης παραλαβής των, κατά περίπτωση, εγγράφων, καλώντας στο τηλέφωνο: +302262048640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης).

Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί απο την Εταιρεία το αργότερο  είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΣΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων/εισηγήσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους, όπως, επίσης, το έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης στη γενική συνέλευση και το έντυπο ψηφοφορίας, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων/εισηγήσεων και των εγγράφων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι 15125. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών), το έντυπο για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, το έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης στη γενική συνέλευση, καθώς  και το έντυπο ψηφοφορίας, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/ ).

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Long weekend μεταξύ Αττικής, Φωκίδας και Βοιωτίας

Αξίζει, όμως, πέρα από τη θάλασσα και μια επίσκεψη στην αρχαία, τειχισμένη πόλη της Αιγόσθενας, που περιστοιχίζει την πόλη και είναι κτισμένη σε κομβικό σημείο....

Ξεκίνησαν οι τεχνικές δοκιμές του πρώτου ηλεκτρικού λεωφορείου

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε σήμερα το αμαξοστάσιο των Οδικών Συγκοινωνιών Α.Ε. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου βρίσκεται πλέον το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο, από το σύνολο...

Tη Δευτέρα 26/2 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Λαμία

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Kακοκαιρίες: Αρχίζει η αποκατάσταση των σχολικών μονάδων σε Στερεά και Θεσσαλία

Αρχίζει η διαδικασία για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, καθώς από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι «Κτιριακές...

Εικονική απαγωγή: Τι είναι και πώς να μην πέσετε θύμα αυτής της τρομακτικής απάτης

Δέχεστε εισερχόμενη κλήση από έναν άγνωστο αριθμό και στην άλλη άκρη της γραμμής ακούτε τη φωνή του παιδιού σας να φωνάζει βοήθεια. Στη συνέχεια, ο...