«Πριμ» απαλλαγής φόρου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ατομικές

«Πριμ» απαλλαγής φόρου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη και ατομικές, υπό μία προϋπόθεση: Να συνεργαστούν!

Όπως προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που έχει τεθεί σε διαβούλευση, όσοι μπουν στην διαδικασία συνένωσης ή μετασχηματισμού της επιχείρησής τους θα έχουν φορο-έκπτωση για τα επόμενα τρία χρόνια. Για να προχωρήσει όμως, για παράδειγμα, μία συνένωση και προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το νέο σχήμα θα χρειαστεί οπωσδήποτε και μία μελέτη.

Σήμερα στην Ελλάδα σχεδόν το 80% των επιχειρήσεων έχουν «οικογενειακό» χαρακτήρα και απασχολούν περισσότερο από το 50% του συνόλου των εργαζομένων: Με άλλα λόγια είναι η «ραχοκοκαλιά» της εγχώριας οικονομίας.

Με φόντο λοιπόν και τα νέα φοροκίνητρα για συνενώσεις, συγχωνεύσεις, μετασχηματισμούς που προωθεί η Κυβέρνηση αρκετές οικογενειακές επιχειρήσεις καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους:

Σε περίπτωση που αποφασίσουν να συνεργαστούν με άλλες επιχειρήσεις θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους κάποια από τα συνήθη χαρακτηριστικά τους όπως η απουσία τυπικής οργάνωσης και στρατηγικής.

Τι πρέπει να προσέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τιθασεύσουν άλλα και να τα θέσουν στην υπηρεσία ενός νέου σχήματος, όπως το ότι συνήθως έχουν εξαιρετική γνώση των ιδιαιτεροτήτων της επιχειρηματικής σκηνής και αγοράς όπου δρουν κάτι που τις καθιστά πιο ευέλικτες σε θέματα κόστους, επενδυτικών προγραμμάτων και επενδυτικής κουλτούρας.

Επιπλέον πριν κάνουν το επόμενο βήμα ένταξης στο πλαίσιο μίας ευρύτερης «συμμαχίας», θα πρέπει να διερευνήσουν το «μοντέλο» με το οποίο θα λειτουργήσει το νέο σχήμα: Θα συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις -για παράδειγμα- προκειμένου να παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες (από την παραγωγή στην κατανάλωση) ή θα τεθεί υπό την ομπρέλα μιας ομάδας «ομοειδών» επιχειρήσεων που ως βασικό της μέλημα θα έχει τα χαμηλότερα κόστη στις προμήθειες πρώτων υλών;

Εφόσον, προηγηθεί λοιπόν η σχετική διεργασία και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις με το σχέδιο νόμου που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε ατομικές επιχειρήσεις και οπωσδήποτε σε μικρομεσαία σχήματα οποιασδήποτε μορφής που απασχολούν έως και 250 εργαζόμενους να πληρώνουν χαμηλότερο φόρο για διάστημα 3 ετών. Προϋπόθεση να προχωρήσουν σε πάσης φύσεως εταιρικούς μετασχηματισμούς και συνεργασίες.

Τι θα πληρώνουν τα «νέα σχήματα»

Συγκεκριμένα, το μέτρο αφορά τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λάβουν – μετά το μετασχηματισμό τους – την έκπτωση 30% επί του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος για τρία έτη.

Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι από τη στιγμή που θα μετασχηματιστούν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα καταβάλλουν για τρία χρόνια φόρο 15,5% αντί για 22% που είναι ο νέος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό 30% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.

Τι ισχύει για τις συνεργασίες προσώπων

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό 30% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το δέκα τοις 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

β) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

Συνένωση ατομικών επιχειρήσεων

Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,

β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις η απαλλαγή από τον φόρο, εφαρμόζεται για έως τρία φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

Εξαγορά επιχειρήσεων

Σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται προς την απόκτηση τίτλων της εξαγοραζόμενης εταιρείας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προϋποθέσεις είναι:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό 450.000 ευρώ, και

β) το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας της τελευταίας τριετίας προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της.

Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται μικρομεσαίες

Το νέο πλαίσιο, μετά την ψήφισή του, θα εφαρμοστεί επί των μορφών μετασχηματισμών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 ευρώ και επί των συνεργασιών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, συνεργασίας προσώπων ή μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Τα όρια για την φοροαπαλλαγή

Η απαλλαγή από τον φόρο, στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται για έως 3 φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης και μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό συνολικά του 1.000.000 ευρώ, σε διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.

Οι απαλλαγές δεν εφαρμόζονται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, καθώς και στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες, στις οποίες μετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, κατασκευαστικές κοινοπραξίες…

Πηγή: enikonomia.gr

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Γ. Φλωρίδης για τα Τέμπη: “Ο φάκελος της ανάκρισης θα έχει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

“Αποκάλυψα τα ψέματα όσων από τους πολιτικούς προσπάθησαν όλη αυτήν την περίοδο να εκμεταλλευτούν μια ανθρώπινη τραγωδία, για κομματικό όφελος” απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης,...

Δωρεάν e-book με τεχνικές για να φάει το παιδί σου!

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Η Noval Property για τον μετασχηματισμό των πόλεων στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Η Noval Property, για μια ακόμη χρονιά, έδωσε δυναμικό παρών στο Delphi Economic Forum IX με κεντρικό θεματικό άξονα “Η Μεγάλη Μετάβαση” το οποίο...

Οι 4 καλύτερες παραλίες της Εύβοιας που δεν γνωρίζατε [βίντεο]

Το καλοκαίρι φέτος έχει ξεκινήσει από νωρίς, πράγμα που σημαίνει πως κάθε Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια ηλιόλουστη ευκαιρία για εξόρμηση στις αγαπημένες μας, κοντινές παραλίες,...

Λιβαδειά: Προβολή της ταινίας «Η Οδύσσεια του Διαστήματος» στον cineplex Φίλιππος

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr