Πυροσβεστική: Ειδοποίηση για την απαγόρευση καύσης

Χρονικά όρια:
1. Καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο 2021 ήτοι από 01-05-2021 έως και 31-10-2021, απαγορεύεται, η χρήση πυρός. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως της κατηγορίας που εμφαίνεται στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
6
1.1 Ειδικά για τον Τομέα Ευθύνης των Οργανικών Μονάδων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Ευβοίας, ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 01-04-2021 μέχρι και 31-10-2021.
1.2 Για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους και λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, ουδεμία άδεια καύσης θα χορηγείται από τις Οργανικές Μονάδες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας καύσης καλαμιάς-σιτοκαλαμιάς, ατομικής ή ομαδικής.
1.3 Εξαίρεση των ως άνω απαγορεύσεων αποτελεί το άναμμα φωτιάς εντός οικοδομημάτων/εσωτερικών-κλειστών χώρων, μόνο για λόγους εστίασης ή θέρμανσης και με ταυτόχρονη λήψη των προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

Οδηγίες – Ισχυρές Συστάσεις
Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη φωτιά και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία συμβάλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της:

Στις περιοχές που τυγχάνει εφαρμοστέα η παρούσα διάταξη συστήνεται, όπου δεν απαγορεύεται ρητώς, να αποφεύγεται καθολικά, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, η απόρριψη καυστών υλικών.

Για τα πάσης φύσεως υπολείμματα καλλιεργειών συμπεριλαμβανομένων των ξηρών κλαδιών, δένδρων και θάμνων, αντί της καύσης αυτών κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που απαγορεύεται συστήνονται στους υπεύθυνους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης που προάγουν την πυρασφάλεια όπως, ενσωμάτωση στο έδαφος, βόσκηση, παράχωση σε ικανό βάθος (τουλάχιστον 20 cm), αποψίλωση/απολαβή καυσόξυλων, τεμαχισμό/θρυμματισμό της βιομάζας για κομποστοποίηση ή παραγωγή στερεών μορφοποιημένων βιοκαυσίμων κ.α. Σε περιοχές και καλλιέργειες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, (όπως η ελαιοκαλλιέργεια κ.α.), συνιστάται να απομακρύνεται η αυτοφυής βλάστηση από τον υπορόφειο χώρο. Σε χώρους με υπολείμματα καλλιεργειών (καλαμιά-σιτοκαλαμιά), επιβάλλεται η δημιουργία ζωνών άροσης ικανού πλάτους, ιδίως στα όρια ιδιοκτησίας, κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων και ευαίσθητων χώρων.

Σε αντικειμενική αδυναμία εναλλακτικής διαχείρισης γεωργικών υπολειμμάτων όπως καλαμιές-σιτοκαλαμιές, προϊόντα κλάδευσης θαμνώδους-δενδρώδους βλάστησης αυτοφυούς ή μη και γενικά ξηρή βιομάζα, συστήνεται η συγκέντρωσή τους προς καύση σε μικρού όγκου σωρούς, λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προκειμένου ο υπεύθυνος να προβεί σε ελεγχόμενες σημειακές καύσεις, κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που αυτές δεν απαγορεύονται. Πριν τη διενέργεια των ανωτέρω καύσεων θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί επιμελώς τυχόν απορρίμματα, συσκευασίες, ελαστικά οχημάτων, καλώδια και γενικά συνθετικά υλικά και στοιχεία, τα οποία απαγορεύεται να καούν.

Περαιτέρω συστήνεται στους υπεύθυνους διαχειριστές, η εκτέλεση σειράς εργασιών ευταξίας, καθαρισμού, αποψίλωσης (όπου είναι απαραίτητο), περισυλλογής, απομάκρυνσης και κατάλληλης διαχείρισης των καυστών υλικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η περισυλλογή απορριμμάτων και άλλων ετερόκλητων–αχρήστων υλικών που βρίσκονται εντός του χώρου αρμοδιότητας τους και απόρριψη αυτών σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης (π.χ. δοχεία και κάδοι απορριμμάτων ή κάδοι ανακύκλωσης) ή σε προκαθορισμένους κοινόχρηστους χώρους, απόλυτα ελεγχόμενους από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. και πυροπροστατευμένους (με λήψη κατάλληλων μλέτρων και μέσων πυροπροστασίας), για την περαιτέρω διάθεσή τους στο τοπικό ή περιφερειακό σύστημα ανακύκλωσης και υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.

Για την αποφυγή καπνίσματος μελισσών (άκαπνη επιθεώρηση), συνιστάται η διενέργεια χειρισμών σε ημέρες και ώρες με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος με άπνοια ή μικρή ένταση ανέμου όπου τα μελισσοσμήνη καθίστανται λιγότερα επιθετικά, με ταυτόχρονη χρήση του κατάλληλου προστατευτικού ατομικού εξοπλισμού (όπως χειρόκτια, μάσκα, ολόσωμη στολή, συσκευή ψεκασμού ύδατος κ.α.).

Για την αποφυγή έναυσης πυρκαγιάς από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών (όπου δεν απαγορεύεται), γεωργικών ή/και άλλων εργασιών όπου λαμβάνει χώρα επαφή, τριβή ή κρούση μετάλλων, σκύρων (πετρών) ή έτερων σπινθηροβόλων υλικών και στοιχείων (π.χ. εργασίες κλαδέματος-υλοτομίας με αλυσοπρίονο, αποψίλωσης-χορτοκοπής πρανών οδών κ.α. χώρων) καθώς και από διατάξεις εξατμίσεων μηχανών εσωτερικής καύσης, συστήνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Να περιστέλλεται ή/και να αποφεύγεται η διενέργεια των παραπάνω εργασιών όταν επικρατούν συνθήκες παρατεταμένης ξηροθερμίας, κατά τις επικίνδυνες, ημέρες και ώρες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, η σχετική υγρασία χαμηλή, πνέει μετρήσιμος άνεμος και πλησίον των εργασιών υφίσταται ικανή ποσότητα (ξηρών) καυστών υλικών.

Η χρήση φλογοπαγίδων – σπινθηροπαγίδων στις εξατμίσεις οχημάτων (γεωργικών ελκυστήρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου).

Η χρήση αντικρουστικών/αντισπινθηρικών υλικών και εργαλείων.

Η αποφυγή καταστροφέων βλάστησης που δύναται να προκαλέσουν σπινθήρες ή/και προσαρμογή σε αυτούς κατάλληλων προστατευτικών διατάξεων.

Ο ορθός χειρισμός και διαρκής συντήρηση του εξοπλισμού, συσκευών και μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η ύπαρξη ικανής ποσότητας ή παροχής ύδατος.

Η συνεχή επιτήρηση-παρακολούθηση και η συνεργασία με τρίτα άτομα για ενδελεχή έλεγχο προς διαπίστωση πλήρους σβέσης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ωρών, μετά το πέρας των εργασιών αυτών.

Χρονικά όρια:
1. Καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο 2021 ήτοι από 01-05-2021 έως και 31-10-2021, απαγορεύεται, η χρήση πυρός. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως της κατηγορίας που εμφαίνεται στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
6
1.1 Ειδικά για τον Τομέα Ευθύνης των Οργανικών Μονάδων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Ευβοίας, ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 01-04-2021 μέχρι και 31-10-2021.
1.2 Για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους και λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, ουδεμία άδεια καύσης θα χορηγείται από τις Οργανικές Μονάδες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας καύσης καλαμιάς-σιτοκαλαμιάς, ατομικής ή ομαδικής.
1.3 Εξαίρεση των ως άνω απαγορεύσεων αποτελεί το άναμμα φωτιάς εντός οικοδομημάτων/εσωτερικών-κλειστών χώρων, μόνο για λόγους εστίασης ή θέρμανσης και με ταυτόχρονη λήψη των προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

Οδηγίες – Ισχυρές Συστάσεις
Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη φωτιά και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία συμβάλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της:

Στις περιοχές που τυγχάνει εφαρμοστέα η παρούσα διάταξη συστήνεται, όπου δεν απαγορεύεται ρητώς, να αποφεύγεται καθολικά, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, η απόρριψη καυστών υλικών.

Για τα πάσης φύσεως υπολείμματα καλλιεργειών συμπεριλαμβανομένων των ξηρών κλαδιών, δένδρων και θάμνων, αντί της καύσης αυτών κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που απαγορεύεται συστήνονται στους υπεύθυνους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης που προάγουν την πυρασφάλεια όπως, ενσωμάτωση στο έδαφος, βόσκηση, παράχωση σε ικανό βάθος (τουλάχιστον 20 cm), αποψίλωση/απολαβή καυσόξυλων, τεμαχισμό/θρυμματισμό της βιομάζας για κομποστοποίηση ή παραγωγή στερεών μορφοποιημένων βιοκαυσίμων κ.α. Σε περιοχές και καλλιέργειες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, (όπως η ελαιοκαλλιέργεια κ.α.), συνιστάται να απομακρύνεται η αυτοφυής βλάστηση από τον υπορόφειο χώρο. Σε χώρους με υπολείμματα καλλιεργειών (καλαμιά-σιτοκαλαμιά), επιβάλλεται η δημιουργία ζωνών άροσης ικανού πλάτους, ιδίως στα όρια ιδιοκτησίας, κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων και ευαίσθητων χώρων.

Σε αντικειμενική αδυναμία εναλλακτικής διαχείρισης γεωργικών υπολειμμάτων όπως καλαμιές-σιτοκαλαμιές, προϊόντα κλάδευσης θαμνώδους-δενδρώδους βλάστησης αυτοφυούς ή μη και γενικά ξηρή βιομάζα, συστήνεται η συγκέντρωσή τους προς καύση σε μικρού όγκου σωρούς, λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προκειμένου ο υπεύθυνος να προβεί σε ελεγχόμενες σημειακές καύσεις, κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που αυτές δεν απαγορεύονται. Πριν τη διενέργεια των ανωτέρω καύσεων θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί επιμελώς τυχόν απορρίμματα, συσκευασίες, ελαστικά οχημάτων, καλώδια και γενικά συνθετικά υλικά και στοιχεία, τα οποία απαγορεύεται να καούν.

Περαιτέρω συστήνεται στους υπεύθυνους διαχειριστές, η εκτέλεση σειράς εργασιών ευταξίας, καθαρισμού, αποψίλωσης (όπου είναι απαραίτητο), περισυλλογής, απομάκρυνσης και κατάλληλης διαχείρισης των καυστών υλικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η περισυλλογή απορριμμάτων και άλλων ετερόκλητων–αχρήστων υλικών που βρίσκονται εντός του χώρου αρμοδιότητας τους και απόρριψη αυτών σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης (π.χ. δοχεία και κάδοι απορριμμάτων ή κάδοι ανακύκλωσης) ή σε προκαθορισμένους κοινόχρηστους χώρους, απόλυτα ελεγχόμενους από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. και πυροπροστατευμένους (με λήψη κατάλληλων μλέτρων και μέσων πυροπροστασίας), για την περαιτέρω διάθεσή τους στο τοπικό ή περιφερειακό σύστημα ανακύκλωσης και υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.

Για την αποφυγή καπνίσματος μελισσών (άκαπνη επιθεώρηση), συνιστάται η διενέργεια χειρισμών σε ημέρες και ώρες με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος με άπνοια ή μικρή ένταση ανέμου όπου τα μελισσοσμήνη καθίστανται λιγότερα επιθετικά, με ταυτόχρονη χρήση του κατάλληλου προστατευτικού ατομικού εξοπλισμού (όπως χειρόκτια, μάσκα, ολόσωμη στολή, συσκευή ψεκασμού ύδατος κ.α.).

Για την αποφυγή έναυσης πυρκαγιάς από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών (όπου δεν απαγορεύεται), γεωργικών ή/και άλλων εργασιών όπου λαμβάνει χώρα επαφή, τριβή ή κρούση μετάλλων, σκύρων (πετρών) ή έτερων σπινθηροβόλων υλικών και στοιχείων (π.χ. εργασίες κλαδέματος-υλοτομίας με αλυσοπρίονο, αποψίλωσης-χορτοκοπής πρανών οδών κ.α. χώρων) καθώς και από διατάξεις εξατμίσεων μηχανών εσωτερικής καύσης, συστήνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Να περιστέλλεται ή/και να αποφεύγεται η διενέργεια των παραπάνω εργασιών όταν επικρατούν συνθήκες παρατεταμένης ξηροθερμίας, κατά τις επικίνδυνες, ημέρες και ώρες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, η σχετική υγρασία χαμηλή, πνέει μετρήσιμος άνεμος και πλησίον των εργασιών υφίσταται ικανή ποσότητα (ξηρών) καυστών υλικών.

Η χρήση φλογοπαγίδων – σπινθηροπαγίδων στις εξατμίσεις οχημάτων (γεωργικών ελκυστήρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου).

Η χρήση αντικρουστικών/αντισπινθηρικών υλικών και εργαλείων.

Η αποφυγή καταστροφέων βλάστησης που δύναται να προκαλέσουν σπινθήρες ή/και προσαρμογή σε αυτούς κατάλληλων προστατευτικών διατάξεων.

Ο ορθός χειρισμός και διαρκής συντήρηση του εξοπλισμού, συσκευών και μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η ύπαρξη ικανής ποσότητας ή παροχής ύδατος.

Η συνεχή επιτήρηση-παρακολούθηση και η συνεργασία με τρίτα άτομα για ενδελεχή έλεγχο προς διαπίστωση πλήρους σβέσης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ωρών, μετά το πέρας των εργασιών αυτών.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Επτά πρωινές συνήθειες για να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Πολλές γυναίκες εστιάζουν στην απώλεια βάρους, ενώ στην πραγματικότητα η συσσώρευση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς θεωρείται πιο επικίνδυνη από τους ειδικούς. Το κοιλιακό λίπος, σύμφωνα...

Σούπερ μάρκετ βάζουν αντικλεπτικά στο ελαιόλαδο

Περίπου 50.000 λίτρα έξτρα παρθένου ελαιόλαδου εκλάπη από ελαιοτριβείο του Μαρίν Σαράνο Ελ Λαγάρ τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Αυγούστου, με την οικογενειακή...

Με πολύ κέφι και χορό η εκδήλωση του Δήμου Χαλκιδέων για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Βόλος: Καθηγήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι

Μία εκπαιδευτικός τραυματίστηκε στον Βόλο, όταν έπεσε πάνω της η μεγάλη σιδερένια καγκελόπορτα του 2ου ΕΠΑΛ. Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, όταν η υποδιευθύντρια του...

Ορνιθοπαρατηρητές από όλον τον κόσμο στη Λέσβο

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr