Τέλος τα σαπάκια για την Ελλάδα – Ιδού η εντολή

Η Ελλάδα έχει γίνει το γηροκομείο αυτοκινήτων της Ευρώπης. Οποιος θέλει να ξεφορτωθεί παλιά αυτοκίνητα, τα στέλνει Ελλάδα, κάποιοι έμποροι της οποίας τα δέχονται με μεγάλη χαρά και μικρό κόστος για αυτούς. Στην τελική το θύμα ήταν ο αγοραστής αυτού του μεταχειρισμένου ΙΧ. Αλλάζουν πλέον τα δεδομένα. Το newsauto.gr αποκαλύπτει…

Αυστηρή και απόλυτα πιστή τήρηση των νομοθετικών διατάξεων, απαιτεί η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ από όλα τα Τελωνεία της χώρας για τα μεταχειρισμένα οχήματα.

Από «κόσκινο» κυριολεκτικά θα περνούν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα μετά από εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ προς όλα τα Τελωνεία της χώρας ώστε να σταματήσει η «αιμορραγία» στα κρατικά έσοδα που προκαλούν κάποιοι επιτήδειοι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Η εντολή απεστάλη σε όλα τα Τελωνεία της χώρας και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι Αρχές διαπίστωσαν παραβάσεις σε 1 στα 3 οχήματα που έλεγξαν τα οποία αφορούσαν σε μη καταβολή ΦΠΑ, σε αδήλωτο εξοπλισμό μέχρι και σε αλλαγή οδηγίας ρύπων από Euro 4 σε Euro 5!

Ειδικά για τον αδήλωτο εξοπλισμό το κόλπο των επιτήδειων είναι γνωστό στις Αρχές και μάλιστα φρόντιζαν να μην φαίνονται εκείνοι ως οι εισαγωγείς του οχήματος αλλά ο ιδιώτης καταναλωτής που το έχει αγοράσει.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι Αρχές να διώκουν τον ιδιοκτήτη – εισαγωγέα του μεταχειρισμένου οχήματος για απάτη και να του επιβάλλουν βαριά πρόστιμα ενώ είναι πολύ πιθανό ο ιδιώτης καταναλωτής να βρεθεί αντιμέτωπος και με σοβαρές ποινικές κυρώσεις.

Στελέχη της αγοράς πάντως κάνουν λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» ενάντια στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα και τόσο οι εκτελωνιστές όσο και οι έμποροι αναμένεται να αντιδράσουν τις επόμενες ημέρες.

Πιστή τήρηση των νομοθετικών διατάξεων!

Με τον τίτλο: «Πιστή τήρηση των νομοθετικών διατάξεων για τα μεταχειρισμένα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα» ξεκινά η εντολή από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ προς όλα τα Τελωνεία της χώρας στην οποία ξεκαθαρίζεται ποια δικαιολογητικά και έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν ώστε να υπολογιστεί και να επιβληθεί το Τέλος Ταξινόμησης στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα και δίκυκλα.

Χαρακτηριστικά η εντολή προς τα Τελωνεία αναγράφει ότι: «Με αφορμή θέματα που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την υποχρεωτική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση, για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης των μεταχειρισμένων οχημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και η πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας που έχουν λάβει στην ξένη χώρα, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/01 ορίζεται ότι, για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης των παρ. 2, 3 και 4, η διαπίστωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων («Euro»), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχημα, πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με βάση την έγκριση τύπου που προσκομίζεται σε αυτήν ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος. Επίσης προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων μεταξύ του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του οχήματος και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή Τέλους Ταξινόμησης γίνεται με βάση τις αναγραφόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το αναγραφόμενο στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης πρότυπο εκπομπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχημα.

Με το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα, απαιτείται η προσκόμιση και της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας που είχαν λάβει στην ξένη χώρα.

Με την (α) σχετική Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθιερώθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών εγγράφων της Ειδικής Δήλωσης, που υποβάλλεται για την βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης, τα οποία απαιτούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας όλων των οχημάτων, με στόχο την διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας.

Επιπρόσθετα, και πέραν των ανωτέρω, με την αρ. Α.1437/20-11-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4443/Β΄/3-12-2019- Α.Δ.Α.:ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7) «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) – Τήρηση Αρχείου», καθιερώθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) εγγράφων, για τη βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή, πλέον του Τέλους Ταξινόμησης, και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., του Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων.

Περαιτέρω, με το άρθρο 5 της (α) σχετικής Απόφασης, προβλέφθηκαν τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση ενός οχήματος, μεταξύ των οποίων και το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, της έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, ή των πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων διαπίστωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του προτύπου εκπομπών ρύπων, κατά περίπτωση καθώς και το φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας).

Ομοίως και ειδικά για τα επιβατικά αυτοκίνητα με την υποπ. γγ. της περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 6, της (α) σχετικής, σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/01, καθορίστηκαν ως αναγκαία, κατά την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, μεταξύ άλλων, τα ίδια ως ανωτέρω δικαιολογητικά.

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 8 της (α) σχετικής Απόφασης προβλέφθηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό/καθορισμό της φορολογητέας αξίας για τα φορτηγά αυτοκίνητα, τις βάσεις φορτηγών και τις μοτοσικλέτες, κατά περίπτωση.»

Με την (β) σχετική εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αναφορικά με την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της αρ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, και πιο συγκεκριμένα στο Κεφ. V. “Δικαιολογητικά προσδιορισμού φορολογητέας αξίας φορτηγών αυτοκινήτων και των οχημάτων των περ. (ε) και (η) της παρ. 1 του άρθρου 123 και μοτοσικλετών του άρθρου 124 του ν.2960/01», καθορίστηκαν τα ειδικότερα δικαιολογητικά και για τα φορτηγά αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα αντίγραφα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, της έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, με όλες τις σελίδες που τα απαρτίζουν, καθώς και το φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας), με όλες τις σελίδες που τα απαρτίζουν.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή των τελωνειακών αρχών, στις οποίες υποβάλλεται το παραστατικό της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν.2960/01, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων και την απαρέγκλιτη τήρηση της διαδικασίας για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ταξινόμησης, των μεταχειρισμένων επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, κατά την οποία συνυποβάλλονται, υποχρεωτικά με την Ειδική Δήλωση, τα προαναφερόμενα, μεταξύ άλλων, δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις παρασχεθείσες οδηγίες της (β) σχετικής.»

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Κανελόνια με σπανάκι και ανθότυρο

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Ποια επιδόματα καταβάλλονται αύριο Πέμπτη 30 Νοεμβρίου

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνουν, ότι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα: • Επίδομα παιδιού 687.234...

Η Ιαπωνία φημίζεται για τα άδεια σπίτια της

«Akiya» ονομάζονται στην ιαπωνική γλώσσα τα άδεια σπίτια και αποτελούν μία μεγάλη πληγή για τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, η Ιαπωνία έχει περίπου 8,49 εκατομμύρια...

«Εξοικονομώ»: Αυξημένες επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας

Αυξάνονται οι επιδοτήσεις για τις αντλίες θερμότητας στο «Εξοικονομώ», σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος Αυξημένες επιδοτήσεις για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Στόχος η επιτάχυνση...

Ενα μαγικό ταξίδι στο Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να μπείτε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αν βρίσκεστε στο Λονδίνο, από μία βόλτα στους δρόμους του με τη μοναδική διακόσμηση...